Vi, Socialdemokrater vil meget gerne støtte, bevare og udvikle landbruget på Nordfyn på linje med resten af erhvervslivet i kommunen.

Når erhvervet har det godt, kan man jo også have en forventning om, at der skabes en masse gode arbejdspladser med overenskomstmæssig løn og ordnede arbejdsforhold.

Det landbrug vi vil støtte, skal vise hensyn til sine omgivelser. Der skal ikke være minkfarme eller kæmpestalde klods op af naboer, og landbruget skal være indstillet på at gøre en indsats for at være bæredygtigt! Ordet bæredygtigt kan jo i dag tolkes på mange måder. Nogle mener at bæredygtighed kun drejer sig om økonomi, men den bæredygtighed jeg taler om er i forhold til natur og miljø, som vi jo alle på langt sigt er afhængige af.

Lige nu, er der meget fokus på rent drikkevand, og landbruget kan vel ikke sige sig fri for at være en faktor i de udfordringer, man står overfor. Det samme gælder udledningen af skadelige stoffer til fjorde og bælter. Vi ser gerne en fortsat reduktion i brugen af sprøjtemidler og kunstgødning, så vi også i fremtiden kan drikke vand fra hanen og bevare rent vand, med et rigt dyre- og planteliv langs vore kyster.

Jeg har siddet med i styregruppen for både vandløbsregulativer og etablering af vådområder. De nye generelle vandløbsregulativer, synes jeg er et godt kompromis mellem afvandings- og naturinteresser, og parterne har jo også selv deltaget i udformningen, så det borger jo for kvaliteten. Det er også et godt eksempel på at vi i fællesskab, kan skabe gode løsninger.

Anderledes forholder det sig med vådområder, der jo ellers skulle være en del af landbrugets betaling for at få lov at gøde mere. I praksis lykkedes det ikke, i første omgang at få sat gang i nogen områder af større betydning. Der var end ikke opbakning til at lave forundersøgelser, så lodsejerne kunne finde ud af hvad de sagde ja eller nej til. Hele processen kørte fast i en hetz imod vådområder, der blev næret af rygter, halve sandheder og lækkede dokumenter, der egentlig ikke var særlig relevante. Og så er det påfaldende, at det kun er på Nordfyn, at modstanden er så stor. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg håber, at samarbejdet mellem erhverv og kommune i fremtiden vil være mere konstruktivt og præget af tillid.

Vådområder kunne ellers være en god måde at nedbringe udledningen af kvælstof mm. og, ikke mindst – at opfylde regeringens mål i forhold til landbrugspakken. Heldigvis er der nu nogle mindre områder, der er meldt ind af lodsejere, på vej igennem systemet. Landbruget skal have gode vilkår og udviklingen i erhvervet skal fremmes mest muligt. Det skal naturligvis bare ske med mest muligt hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd. En øget omlægning til økologi og andre måder at gøre landbruget mere bæredygtigt på, er noget vi meget gerne støtter og bifalder.

Jeg tror på, at ny viden og vilje til omstilling gør det muligt at have et rentabelt landbrug, også selvom man passer på vores fælles natur og behandler sine dyr ordentligt. Når vi stadig har landbrug i Danmark, skyldes det ikke mindst, at landbruget, – med lidt hjælp fra ikke mindst socialdemokratiske ministre, har formået at producere kvalitet frem for kvantitet.

Socialdemokratiet ønsker alt det bedste for Nordfyns landbrug.

Kandidat for A og medlem af kommunalbestyrelsen

Brian Lebæk Hyldehaven 21 5450 Otterup

Webmaster