Vedtægter for Socialdemokratiet på Nordfyn

§ 1 Foreningens navn og tilhørsforhold 

§ 2 Formålet 

§ 3 Foreningens opgaver 
Stk. 1. Opstilling til valg. 
Stk. 2. Kommunevalg. 

Stk. 3. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen. 
Stk. 4. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser. 
Stk. 5. Hvervning. 

Stk. 6. Andre opgaver. 

§ 4 Betingelser for medlemskab 
Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer. 
Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab. 
Stk. 3. Hvor skal man være medlem. 

§ 5 Foreningens ledelse 
Stk. 1. Generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen.

§ 6 Foreningens økonomi
Stk. 1. Medlemskontingentet.
Stk. 2. Valg- og informationspulje.
Stk. 3. Offentlige tilskud.
Stk. 4. Regnskabsår.
Stk. 5. Tegningsrettigheder.

§ 7 Stemmeret og valgbarhed
Stk. 1. Opstillingsmøder.
Stk. 2. Valg i partiforeningen.
Stk. 3. Opstilling til offentlige valg.
Stk. 4. Dobbeltmandater.

§ 8 Kommunevalg

§ 9 Folketingsvalg

§ 10 Afstemningsregler

§ 11 Kongresdelegerede
Stk. 1. Valg af kongresdelegerede.
Stk. 2. Kommunedelegerede.

§ 12 Flyttemeddelelser 

§ 13 Udelukkelse

§ 14 Oprettelse og nedlæggelse af foreninger

§ 15 Forsøgsvirksomhed

§ 16 Partiskatregel for øvrige tillidshverv

§ 17 Ligestilling mellem kønnene

§ 18 Vedtægterne

Nærmere om de enkelte paragraffer:

§ 1 Foreningens navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Socialdemokratiet på Nordfyn. 
Foreningen er organiseret i Socialdemokratiet i Middelfart kredsen[Field] og Socialdemokratiet i region Syddanmark. 

§ 2 Formålet 
Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger.  

Socialdemokratiets formål er på et demokratisk socialistisk grundlag at virke i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget.  

Dette mål søges opnået ved:
at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen[Field] om organisatoriske, lokal- og landspolitiske samt internationale spørgsmål.

at inddrage borgerne i en dialog[Field] med partiet om den aktuelle og langsigtede politik.

at opstille socialdemokratiske kandidater til kommunale-, regionale-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg, andre offentlige tillidshverv[Field][Field] samt nærdemokratiske råd og nævn.  

§ 3 Foreningens opgaver 
Stk. 1. Opstilling til valg.  
Foreningen skal opstille/indstille kandidater til kommune-[Field], regionsråds-, folketings-[Field] og Europa Parlamentsvalg samt til andre offentlige valg, nærdemokratiske råd og nævn. 

Foreningen skal føre valgkamp for de opstillede kandidater 

Stk. 2. Kommunevalg.  

Foreningen er ansvarlig for, at der opstilles en socialdemokratisk liste til kommunevalget.  
På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling samt, om man anvender listeopstilling eller sideordnet. 
Foreningen skal i god tid før hvert kommunevalg på et medlemsmøde fastlægge den politik[Field], Socialdemokratiet vil føre i kommunalbestyrelsen. 

Stk. 3. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen.  
Foreningen skal mødes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst to gange om året for at drøfte det kommunalpolitiske arbejde. Det ene møde skal holdes mellem første og anden behandling af det kommunale budget.  
Foreningens ledelse skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne. 

Stk. 4. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser. 
Straks efter kommunevalget samles ledelsen i partiforeningen og den nye kommunalbestyrelsesgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v. 
Indkaldelsen til mødet foretages af foreningsformanden.  

Stk. 5. Hvervning.  
Foreningen skal arbejde for at få flere medlemmer.

Stk. 6. Andre opgaver.  
Formanden er ansvarlig for at meddele kredsen[Field], regionsorganisationen[Field] og partikontoret[Field], hvem der er valgt til tillidsposter[Field] i foreningen bl.a. kreds- og regionsrepræsentant-skabsmedlemmer.  

§ 4 Betingelser for medlemskab 
Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer.  

Alle, der anerkender partiets principprogram, love[Field] og vedtægter,[Field] kan optages som medlemmer.  

Foreningens bestyrelse kan udsætte en anmodning om medlemskab til næste generalforsamling. 

Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en generalforsamling[Field] har godkendt afslaget med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. I tvivlstilfælde kan partistyrelsen[Field] konsulteres.  

Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab.  
Man er medlem, når man har betalt kontingent.  

Fuldgyldige medlemmer af DSU kan, hvis de ønsker det, være medlem af Socialdemokratiet for det kontingent, de har betalt til DSU. 

Medlemskabet har sin gyldighed fra indmeldelsesdatoen i Socialdemokratiet. 
Hvis kontingentet ikke er betalt senest et kvartal efter den ordinære opkrævning, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed),[Field] indtil man har betalt.  
Inden den 1. april skal alt skyldigt kontingent for det foregående år være indbetalt. 

Manglende indbetaling medfører automatisk tab af medlemskab.  

Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af kontingentrestance. 

Hvis man tilhører noget andet partis politiske organisation eller ved Europaparlaments-, Folketings-, regionsråds- eller kommunale valg opstiller på eller medvirker ved opstilling af andre lister end de socialdemokratiske, bortfalder ens medlemskab.

Hvis man udelukkes eller udtræder af en socialdemokratisk gruppe, men forbliver i kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, bortfalder ens medlemskab. 

Stk. 3. Hvor skal man være medlem.  
Som medlem[Field] af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening[Field]. Man kan frit vælge hvilken forening, man vil være medlem af. Man skal dog være bosiddende i det område, hvor listen dækker for at have stemmeret ved opstilling af kandidater. 

Man kan være medlem af mere end én partiforening, men skal vælge i hvilken forening, man vil udøve sine medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed. Valget gælder for mindst et helt kalenderår og skal ved kalenderårets begyndelse meddeles kassererne i de foreninger, som man er medlem af.  

§ 5 Foreningens ledelse 

Stk. 1. Generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen er øverste myndighed og holdes hvert år i januar kvartal. 
Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel. 

Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.                                                    
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om virksomheden i det forløbne år, herunder beretning fra de nedsatte udvalg. 

Der fremlægges aktivitetsplan for det kommende år. 
Kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskab, med revisorernes bemærkninger.  
Herudover gives der en orientering fra kommunal-bestyrelsesgruppen. 

Der foretages valg til bestyrelsen af: Formand, kasserer, og 13 bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges minimum 2 bestyrelsessuppleanter, antal besluttes på generalforsamlingen, 2 revisorer, samt 2 revisorsuppleanter. 

Herudover vælges 1 bestyrelsesmedlem for 2 år og 1 suppleant for 1 år til AOF Odense & Nordfyns bestyrelse.

Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen. Øvrige vælges for et år af gangen. 

Formand er på valg i lige årstal. 

Kasserer er på valg i ulige årstal. 

7 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. 

6 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.

Alle bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år. 

2 revisorer er på valg hvert år.

2 revisorsuppleanter er på valg hvert år. 

Formanden, næstformand og kasserer er delegerede til kongressen. Generalforsamlingen vælger eventuelle yderligere delegerede samt suppleanter for delegerede til kongressen. 

Derudover udpeger generalforsamlingen minimum 3 medlemmer til hver af de nedsatte udvalg. 

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage forud.  

Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling.  

Herudover skal bestyrelsen[Field] indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvis l0 % af medlemmerne skriftligt forlanger det.  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget. 

Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes til alle medlemmer. Det skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen fastsætter partiskattens størrelse, den skal dog minimum være 2 % iht. § 16.

Medlemmerne kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde. 

Stk. 2. Bestyrelsen.  
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 13 bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær, samt 1 medlem til hver af de nedsatte udvalg. 

Adgangsberettiget er: en repræsentant fra DSU,[Field] en repræsentant fra gruppen i kommunalbestyrelsen, en repræsentant fra kommunalpolitisk udvalg, en repræsentant fra AOF Odense & Nordfyn samt kredsformanden. 

Der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsens og de nedsatte udvalg.  

Stk. 3. Udvalg. 
Der nedsættes følgende udvalg på generalforsamlingen: 

Informationsudvalg, aktivitetsudvalg, mødeudvalg og medlemsudvalg. 

§ 6 Foreningens økonomi 

Stk. 1. Medlemskontingentet.

Foreningen fastlægger sit kontingent hvert år på sin generalforsamling efter nærmere regler vedtaget i Hovedbestyrelsen. 
De foreninger, der ikke anvender de vejledende kontingentsatser, skal senest den 28. februar indberette kontingentsatsen til Partikontoret. I modsat fald opkræves samme kontingentsats som det foregående år. Dog mindst de vejledende satser. 
Medlemmer, der modtager folkepension kan søge om nedsat kontingent. 
Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning. 

Stk. 2. Valg- og informationspulje.  

Foreningen skal oprette en valg- og informationspulje, hvor der skal henlægges penge til kommunevalg[Field] og mellemvalgsaktiviteter. Partiskattemidlerne indgår i denne pulje. Puljen skal opføres særskilt i regnskabet.  

Bestyrelsen er ansvarlig for valg- og informationspuljen. 

Stk. 3. Offentlige tilskud.  
Foreningen skal oprette en særlig konto, hvor det beløb, som modtages i offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes.  
Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen[Field] til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter.  
Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales.                                                          
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert kalenderår ansøges om kommunal partistøtte. 

Stk. 4. Regnskabsår  
Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar – 31. december

Stk. 5. Tegningsrettigheder.
Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer.  

Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling. 

§ 7 Stemmeret og valgbarhed 

Stk. 1. Opstillingsmøder.  
For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater[Field] til kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal man have sine fulde medlemsrettigheder jf. lovenes § 2 stk. 4. 

Alle medlemmer af Socialdemokratiet kan være med til at opstille kandidater, uanset om de har stemmeret ved det tilhørende valg. 

Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret ved opstillingsgeneralforsamling/urafstemning.  

Stk. 2. Valg i partiforeningen.  
For at kunne vælges til tillidshverv[ i foreningen, skal man have betalt kontingent. 

Stk. 3. Opstilling til offentlige valg. 

For kandidater, der opstiller til kommunevalg, regionsrådsvalg[, folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg gælder, at de skal have været medlem af partiet i minimum et år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU.  

Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette krav.

Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes for Hovedbestyrelsen. 

Stk. 4. Dobbeltmandater.  
Medlemmer af partiet kan kun være medlem[Field] af ét af følgende organer: kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet. 

Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.  
For de kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage i én urafstemning, enten om opstilling på den regionale eller på den kommunale liste. 

 I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regionsråds – og kommunevalg kan de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen. 

I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg samt folketingsvalg kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen. Dispensationen gælder for den resterende periode, der hvor man på dispensationstiden er valgt. Der kan dispenseres således, at man varetager to fuldtids valgte poster. 

§ 8 Kommunevalg 
Før kommunevalget nedsættes der et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling[Field] af kandidater[Field]. Kandidatudvalget kan og har om nødvendig pligt til at bringe kandidater i forslag. 

Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover beslutter generalforsamlingen, hvem der skal sidde i kandidatudvalget. 

Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.  

Der kan som hovedregel kun opstilles én socialdemokratisk liste. Såfremt der opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én borgmesterkandidat. 

På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man opstiller på prioriteret liste eller sideordnet, ligesom det skal fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling.  Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater[Field] i forslag.  

Valg af kandidater foregår ved urafstemning eller generalforsamling, hvortil kun partimedlemmer bosiddende i kommunen har stemmeret ved personligt fremmøde. 

Foreningsgeneralforsamlingen fastlægger selv sine urafstemningsregler. Afstemningen om kandidater til borgmesterposten skal foretages separat. Kandidater til borgmesterposten skal meddeles på forhånd.  

§ 9 Folketingsvalg

Hvor der er flere foreningsvalg inger inden for opstillingskredsen, varetages denne paragraf af kredsen.

§ 10 Afstemningsregler
I tilfælde af, at der vælges generalforsamling, og der er mere end én kandidat til borgmesterposten, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal den samlede liste af borgmesterkandidater sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne.  

Ved urafstemning med kun to kandidater, er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal. 

§ 11 Kongresdelegerede 

Stk. 1. Valg af kongresdelegerede 

Socialdemokratiet på Nordfyn har tidligere besluttet at formand, næstformand og kasserer er valgte kongresdelegerede .

Der skal vælges stedfortrædere for alle kongresdelegerede.

Stk. 2. Kommunedelegerede.

1 foreninger i en kommune er samlet sikret en delegeret.

2 herefter tildeles én delegeret for hver påbegyndt 200 medlemmer.  

§ 12 Flyttemeddelelser 

Det er den medlemsansvarliges ansvar, at der enten via S-dialog eller direkte til partikontoret bliver givet besked, når et medlem flytter. 

Partikontoret sender beskeden videre til den medlemsansvarlige i medlemmets nye forening.  

§ 13 Udelukkelse 

Et medlem kan udelukkes af partiet, hvis generalforsamlingen[Field] beslutter det med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer.  

Hvis nogen vil have et medlem udelukket, skal det meddeles bestyrelsen, der samtidig med generalforsamlingsindkaldelsen skal sende et anbefalet brev til den, der er foreslået udelukket og meddele, at det kommer på dagsordenen på først kommende generalforsamling, og at vedkommende har ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af sagen.  

Medlemmerne skal have besked om, at der er en udelukkelsessag på dagsordenen.  

Foreningsformanden skal meddele dem, der er udelukket, at de kan anke sagen for Hovedbestyrelse inden 14 dage.  

Foreningsformanden skal inden otte dage efter en udelukkelse på en generalforsamling[Field] give Partikontoret meddelelse om sagen. 

Meddelelsen skal indeholde en redegørelse for årsagen til udelukkelsen samt oplysninger om stemmetal på generalforsamlingen m.v.  

Hvis udelukkelsen gælder et regions- eller kommunalbestyrelsesmedlem gælder der særlige regler. Her skal mæglingsudvalget inddrages jf. lovenes § 15 stk. 2.

Alle udelukkelser og genoptagelser af udelukkede medlemmer skal for at være gyldige godkendes af Hovedbestyrelsen. 

Ingen medlemmer kan genoptages i nogen forening, så længe udelukkelsen ikke er ophævet. 

I særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen foretage udelukkelser. 

Foreningen skal inddrages, inden det sker: 

§ 14 Oprettelse og nedlæggelse af foreninger 

Generalforsamlingen kan beslutte at oprette nye foreninger, ligesom 25 medlemmer kan starte en ny forening. Hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan Hovedbestyrelsen[Field] dispensere fra denne regel.  

Der skal være mindst én forening inden for hver kommune og mindst en forening inden for hver opstillingskreds.  

Ingen foreninger kan nedlægges eller sammenlægges med andre uden, at det er godkendt på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 af de gyldige stemmer af de fremmødte eller på én generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige medlemmer går ind for det.  

Oprettelse af nye foreninger, sammenlægninger samt nedlæggelse af foreninger skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

Såfremt der er mere end en forening i kommunen, skal der oprettes en fællesledelse. 

§ 15 Forsøgsvirksomhed 

Kongressen har bemyndiget Hovedbestyrelsen til, efter indstilling fra et organisationsled, at godkende forsøgs- og udviklingsprojekter, der afviger fra lovene. 

§ 16.Partiskatregel for øvrige tillidshverv

Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, betaler partiskat. Beløbet opkræves af foreningens kasserer og indsættes i valg- og informationspuljen.  

Partiskatten minimum 2% af bruttobeløb, der udbetales til vedkommende som løn, tabt arbejdsfortjeneste, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende, dog undtaget valgdiæter. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet.  

Partiskat af det udbetalte beløb skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Senest 1. februar i det efterfølgende kalenderår skal partiskatten være endeligt afregnet. Manglende indbetaling af partiskat kan uden videre foranstaltning medfører tab af medlemskab. Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af manglende indbetaling af partiskat.

Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt. 

§ 17 Ligestilling mellem kønnene 

Kongressen henstiller til, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og hovedbestyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser, repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer.  

Endvidere ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg samt ved opstilling af kandidater til kommunalbestyrelses-, regionsråds-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg.  

§ 18 Vedtægterne 

Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav.

Tvivlstilfælde kan ankes for Hovedbestyrelsen.  

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling den 19. januar 2008. 
Vedtægter med ændringer vedtaget på generalforsamling den 17. januar 2009.  
Vedtægter med ændringer vedtaget på generalforsamling den 15. januar 2011. 
Vedtægter med ændringer vedtaget på generalforsamling den 11. januar 2014. 
Vedtægter med ændringer vedtaget på generalforsamling den 14. januar 2017. 

_____________________________                            ______________________________ 
dirigent                                                                          formand      

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster