Bernt Nicolaysen beretning 5-3-2022

 

Bernt Nicolaysen formand

Socialdemokratiet på Nordfyn                                              Dato 15. januar 2021 

Bestyrelsens beretning for året 2021.

Kære medlemmer. 

En ting har optaget bestyrelsen i 2021, et alt overskyggende emne. KV´21.  Arbejdsomhed, politikudvikling & gang i den er kodeordene for dette år. Med corona som en modspiller.

Bestyrelsens arbejde 2021.

Generalforsamlingen januar 2021 var udsat pga. corona situationen. Bestyrelsen ønskede at medlemmerne skulle kunne fysisk op til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev afholdt d. 6. marts 2021, men corona forhindrede alligevel fysisk tilstedeværelse, derfor blev det afholdt online.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende sådan: Kasper Solberg & Heidi Valentin blev valgt som næstformænd. Bestyrelsen vurderede, at der skulle styrkes ledelsesmæssigt i et KV år. Dorte Geisling blev nyvalgt som sekretær.

Bestyrelsen har afholdt 11 bestyrelsesmøder gennem året. Til 3 af møderne havde vi inviteret alle KV-kandidaterne med jf. KV´21.

Gruppemøderne er åbne for alle medlemmer. Det er godt – her kan alle hører om hvad der sker, stille spørgsmål og forslag.  De faglige organisationerne inviteres med til 2 gruppemøder om året. Forår og efterår. Dette år blev det dog kun til et møde i foråret. Dialog er vejen frem både med de faglige organisationer såvel som interesseorganisationer. De har været medvirkende til at politik udvikle.

Vi har deltaget i Kreds- (d. 27.5) og regionsrepræsentantskabet (d. 29.5), hvor listen til RV blev endelig. Vi deltog i partiets kongres i Aalborg i september. Det var Kasper Solberg, Mogens Jørgensen og Svenn Kopp, der deltog som vores tre delegerede her fra Nordfyn.

Der blev valgt ny ledelse – Formand (Mette Frederiksen), Næstformænd (Mogens Jensen & Marie Stærke) og endelig partisekretær (Lasse Ryborg). Derudover blev der debatteret forhold vedr. den interne udvikling i partiet samt vedtaget nye love, som har en afsmittende effekt på vores love, og dermed er stillet som forslag på denne generalforsamling.

Derudover har vi haft partimedlemmer, som har/er aktive vedr. AOF Center Odense og KPU.

I det kommende år vil bestyrelsen særligt arbejde med:

Tage et kig på ”Den arbejdende bestyrelse” & se organisationen efter.

Tage hånd om nuværende som kommende kandidater.

A-gruppe & bestyrelsen skal sammen lave en politisk strategi for de næste år, hvor informations-, aktivitets- og medlemsudvalget inddrages i proces og udførelse Jf. strategi om at næste valgkamp er startet.

At få gang i de politiske udvalg, hvor alle medlemmer kan deltage i.

Informationsudvalget.

I 2021 blev det til 2 blade vi udkom med. I redaktionen besluttede vi, at bladene for 2021 skulle indeholde artikler & interviews med nogle af vore medlemmer, der opnået valg til kommunalbestyrelse og / eller have været medlemmer over en meget lang periode, og som havde en historie at fortælle.

I det første nummer blev det til et interview og samtale med Sonja Bergholdt. Sonja er også i dag, nok mest fra sidelinjen, en synlig person og politiker, der med synspunkter og viden, der har betydning for borgere i Nordfyns Kommune.

I det andet nummer der også blev et valgblad, med stor fokus op Kommunalvalgkampen frem til den 16. november, blev det til en omtale og interview med Knud Pedersen. Knud P. har på bedste vis været et aktivt medlem, indtil balladen omkring en konstitueringsaftale faldt sammen i det nordfynske. Tak til jer begge for at give et tilbageblik, men også give et bidrag til at fortælle jeres historie, som aktive og synlige medlemmer af Socialdemokratiet i Nordfyns Kommune.

Vi har i redaktionen forsøgt at lægge gode kræfter i at udgive et læserinteressant blad, og i vore møder er der hver gang udvist engagement og lyst til at vi får emner med, der er eller bliver fokus på ved de politiske forhandlinger der pågår.

Marts ’21 præsenteredes et ændringsforslag til brugen af vores sociale platforme: facebookgruppen “Socialdemokratiet på Nordfyn” og facebooksiden “Socialdemokratiet i Nordfyn”. Ideen er at optimere vores brug af facebook ved at skabe lokal forankring og sammenhæng mellem platformene, give større åbenhed og incitament for at engagere jer medlemmer samt give større nærhed og talerør til vore lokale politikere.

Arbejdet kan betegnes som et “work in progress”, som rummer mange muligheder og fortsat bør være under udvikling, men det kan samtidig vise sig at blive et værktøj, der ender ud i, at blive et stærkt talerør med et lokalt islæt, der vil formå at italesætte og tydeliggøre den konkrete politik, der foregår omkring os og give både jer og os mulighed for, at gå forrest i kampen for at højne kvaliteten af den demokratiske samtale på Nordfyn. 

Udvalget har i 2021 bestået af Mogens Jørgensen, Heidi Valentin og Erling Jensen.

Aktivitetsudvalget

Det har været en svær periode for vores aktivitetsudvalg med corona, som modspiller. Udvalgets arbejde gik i stå, flere er gået ud af udvalget. Til den forestående KV overtog strategiudvalget og formanden udvalgets opgaver. Der påhviler den nye bestyrelse at få gang i dette udvalg, samt være behjælpelig i hvilken retning arbejdet skal foregå jf. strategi for de næste år.  

Medlemsudvalget

I 2019 havde vi 213 medlemmer – i 2020 havde vi 223 medlemmer og i slutningen af 2021 er tallet nu 218 (pr. 1.12.2021). Der har i 2021 været 22 indmeldelser og 27 udmeldelser (Kilde: socialdemokratiet S-aktiv). I KV perioden oktober – december har 7 meldt sig ind og 4 forladt partiet.

Der er en klar plan i forhold til at modtage nye medlemmer. Vores kasserer modtager indmeldelser, næstformanden tager hurtigst muligt kontakt – skriftligt og/eller mundtligt. Vi har en klar plan for det er vigtigt at nye føler sig velkommen i vores organisation. Vores hovedorganisation har ligeledes stor vægt på nye medlemmer.

Det kan og skal diskuteres om, vi er gode nok til at modtage nye medlemmer eller om der kan gøres en særlig målrettet indsats for dette.

Vores lokale organisation er også opmærksomme på, hvilken begrundelse, der ligger bag en udmeldelse. Det er vores kasserer, der laver en målrettet indsats vedr. dette.

Medlemsudvalget består af formand, næstformand og kassereren jf. vedtægterne.

Mødeudvalget.

Møde udvalget havde en travl periode i forbindelse med vores kandidattræf. God omsorg og dejlig forplejning. Stor tak for Jeres tid og arbejde samt gode ideer.

Mødeudvalget har i 2021 bestået af Dorte Geisler, Birgit Poulsen og Kirsten Staffensen.

1. maj 2021. 

I 2021 var 1. maj lagt på de digitale platforme. Overalt i Danmark var 1. maj nedlagt af corona situationen. Vores partiforening havde lavet vores eget 1. maj arrangement med Spidskandidat Helle Waagner, Regionskandidat Kim Johansen, 3F næstformand Jesper Knudsen og vores klimaminister Dan Jørgensen, som talere. Vores arrangement via facebook blev set af over 500. Desuden kom der en fin avisartikel ud af det med en af vores ældre kæmper John Harfeld i Fyens stiftstidende.

Der skal lyde en opfordring til den nye bestyrelse om at fortsætte med online 1. maj samtidig med forhåbentlig fysiske 1. maj møder.

Socialdemokratiet fyldte 150 år.

Den 15. oktober 1871 blev det danske socialdemokrati stiftet. Derfor fyldte socialdemokratiet d. 15. oktober 2021 150 år.  Denne dag fejrede vi vores parti i Veflinge forsamlingshus med dejlig kage, kaffe og godt selskab. Samtidig var vi (& andre partier) på gaden i Veflinge.

Allerede tilbage i august, nærmere datosat d. 13.8-15.8 var vi med i Bogense, på Otterup torvemarked & i Søndersø, hvor vi markerede vi 150-året for den dag, hvor man for første gang kunne melde sig ind i partiet.

Den ekstraordinære generalforsamling.

Vores partiforening afholdte ekstraordinær generalforsamling d. 27. april 2021 jf. vores vedtægter. Vores spidskandidat berettede om KV – dvs. processen vedr. arbejdsprogram & de fremtidige KV projekter med et håb og ønske om fremgang for vores parti.  Generalforsamlingen behandlede vores arbejdsprogram, som medlemmerne, bestyrelse, kandidater & A-gruppe medlemmer havde diskuteret sig frem til. Arbejdsprogrammet blev vedtaget. Dog med den betingelse at bestyrelsen skulle tilrette afsnittene ”Teknik & miljø” samt ”Socialudvalget”. Bestyrelsen rettede afsnittene til, behandlede det på bestyrelsesmødet d. 25.05 og vedtog vores arbejdsprogram på bestyrelsesmødet d. 24.06.21. 

De valgetiske regler blev vedtaget, og kandidatlisten herefter fremlagt. Hver kandidat fortalte om deres kandidatur. Herefter godkendtes den digitale form for urafstemning samt perioden for urafstemningen.  Desuden også vores opstillingsform (sideordnet).

Så blev vi klar til valgkamp.

Kommunalvalget 2021. 

Den nye bestyrelses første arbejdspunkt var at finde en ny spidskandidat, da daværende spidskandidat blev valgt som formand. Helle Waagner stillede op, og valgt uden modkandidat. Så kunne vi igen skærpe interessen om den gyldne kæde og KV´21.

15 kandidater stillede op for vores parti. Et spændende kandidatfelt, som vores kandidatudvalg havde sat sammen. En mangfoldig liste mht. alder, erhverv, geografien og køn. Faktisk manglede der bare nogle unge mennesker under 30 år, så havde det været en komplet kandidatliste. Tak til vores kandidatudvalg for et godt arbejde.

Vi havde et stort ønske om at indgå i et valgforbund med især SF, gerne De Radikale og Enhedslisten. Desværre for os valgte de at gå sammen med uden os. Hvilket for dem var et klogt valg i og med at de radikale fik 1 mandat, som ville være gået til os, i så fald vi havde været i valgforbund sammen.

 Vi (prøvede at) førte en bæredygtige valgkamp. Det skal vi igen forholde os til fremover – for miljøet/naturens skyld – & blive endnu skrappere på denne del. Plakaterne blev fremstillet af plastic, som denne gang kunne genanvendes (og endnu bedre gemmes til næste KV). Antallet af de samlede plakater bør mindskes – mest realistisk ved at vi internt laver en aftale blandt kandidaterne & gerne en aftale mellem de nordfynske partier. Pjecer o. lign. blev naturligvis trykt på papir, der opfyldte vores høje standard.

Til uddeling satsede vi på at uddele blomsterfrø (vilde blomstrer), vindmøller og ikke mindst lokale bæredygtige roser.

Arbejdet med vores arbejdsprogram led under corona, sådan at processen først blev startet op d. 10.4. Under andre omstændeligheder ville det være startet op min. I november 2020. Udvalgene arbejdede koncentreret og fokuseret med vores program. Således blev det vedtaget på vores ekstraordinære generalforsamling d. 27.4. Herefter gik processen i gang med vores valgprogram. Kandidater & bestyrelse arbejdede ihærdigt på at diskutere, analysere og vedtage hvilke overordnet emner, der skulle være valgemner. Det kom der et fint program ud af, som i september måned blev husstandsomdelt i hele kommunen.

Kandidatholdet gik en travl periode i møde udover at møder omkring arbejdsprogrammet. Først skulle der tages billede/foto, dernæst bestilles plakater, og laves pjecer/flyers o. lign. Urafstemningen vedr. kandidaternes placering blev denne gang digital, hvor 48% af vores vælgere deltog. Det er acceptabelt, men skal/kan forbedres ved det kommende KV. Systemet fungerede fint.

Før sommerferien var der arrangeret kandidattræf d. 10.4, 19.5, 1.6 og 12.6. Kandidaterne fik en læring i at være kandidat både med sparring udefra og internt. Samtidig var der fokus på at diskutere vores værdier, omsætte ideer og visioner til et kommende socialdemokratisk Nordfyn.

Efter sommerferien ændrede kandidattræffene karakter. Hvert træf (6 stk.) blev tematiseret, så kom indsigt i forskellige fagudvalg og i de vigtigste diskussioner.

Valgkampen udadtil startede i juni med den nationale kampagne – ”Det vilde Danmark”, hvor vi var til stede i de 4 største byer på Nordfyn blandt andet med uddeling af blomsterfrø og vindmøller.

Samtidig blev der lavet en præsentationsvideo med alle vores kandidaterne, som kørte rundt på facebook periodevis efter sommerferien.

Efter sommerferien var arrangeret kandidattræf, ”mød vælgerne” arr., vælgermøder, husstandsomdeling af valgprogram og senere igen af vores valgblad, plakatopsætning/nedtagning, læserbreve, ”dør-til-dør” m.v.

Trods vi ikke opnåede valgforbund med SF, De Radikale og Enhedslisten havde vi nogle gode fremadrettede snakke med partierne, ja faktisk også de konservative. Der er bund i forhåbningerne om et godt samarbejde fremadrettet. Nu gælder det om at følge op, og sammen udfordrer borgmesteren de næste 4 år.

Strategien i de kommende 4 år lyder sådan fra vores nyvalgte A-gruppe: ”En stærk markering på socialdemokratiske værdier, gruppen ønsker også at markere sig sammen med Radikale og SF. Det er nu der skal sættes ind for at trække kommunen i en grøn retning, og binde os på både miljø- og klimamål”.

Valget i tal.

Ud af 23.840 vælgere valgte 16.046 at deltage i valghandlingen svarende til ca. 67,3 %. En uhørt lav valgtilslutning. Nogle siger corona, andre et forudsigeligt resultat. Utilfredstillende i hvert fald. Vores parti fik 4520 af stemmerne svarende til 28,1 % som er status quo fra valget i 2017.

Set i forhold til vores i de andre fynske kommuner er det tilfredsstillende. I flere af de fynske kommuner gik vores parti tilbage, omvendt i bl.a Kerteminde kommune gik socialdemokratiet frem. Set i forhold til de landspolitiske tendenser er det skuffende, da vi startede op i sensommeren 2020, havde vi stor politisk medvind. Men en minksag  op den sidste måned før KV, kombineret med vigende landspolitiske meningsmålinger gjorde et vist indhug i vores stemmetal.

Og var det vores vælgere, der valgte ikke at stemme? Omvendt gjorde vores (spids-) kandidater det godt i de afsluttende debatter.

Alt i alt er status quo et ok resultat.

I den røde blok incl. nåede vi +1 mandat mere – så der nu ”kun” er 3 mandater til forskel på blokkene.

Særligt opmærksom skal vi være på Bogense By, Otterup By, Veflinge og Særslev, hvor vi gik tilbage (procentvis), mens vi kan se tilbage på bedre resultater (end sidst) på Morud, Krogsbølle og Skovløkke området mens Søndersø var status quo.

RV´21.

Poul Andersen mangeårigt medlem af folketinget, og dernæst et stærkt regionsmedlem siden 2013 ville takke af efter den periode. Dermed var der en plads ledig.  Kim Johansensøgte nye politiske udfordringer. Det fik han med sit kandidatur til regionsvalget, bakkede op af partiforeningerne på Nordfyn, i Middelfart og naturligvis Middelfart kredsen.

Officielt blev Kim opstillet på den socialdemokratiske regionsliste ved repræsentantskabsmødet d. 29.5.

Kim fik et stærkt valg. Med 3.823 Kim fik 8. flest stemmer af samtlige kandidater, og nr. 5 på den socialdemokratiske liste. Hermed kan Kim indtage nogle stærke poster i det nye regionsråd bl.a i forretningsudvalget, næstformand i udvalget for regional udvikling m.v.

En stor tak skal også lyde til Poul Andersen for hans store indsats for partiet. Først som folketingsmedlem fra 1990 – 2011, siden regionskandidat fra 2013-2021. Tak. 

Tak.

Til slut vil bestyrelsen og jeg gerne sige tusind tak til alle der støtter os og vores arbejde. En stor tak til vores samarbejdspartnere kredsbestyrelsen, LO, AOF Center Odense, 3F samt vores folkevalgte i kommunalbestyrelsen, Regionsrådet og Christiansborg for et godt samarbejde gennem året, og også tak for lån af lokaler hos 3F.  Og sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelse for samarbejdet.

En særlig tak til alle, der tog del i en eller flere af valgkampens mange facetter.

Bernt Nicolaysen.

Erhvervspraktik – En del af dit liv.

 

Erhvervspraktik har spillet en rolle for mange af os igennem tiden. Vi husker nok følelsen af et rigtigt arbejde, følelsen af spænding om mandagen, når vi trådte ind på erhvervspraktikstedet – Og stoltheden af at gennemgå arbejdsforløbet, når man gik hjem om fredagen. Det betød noget. Nå, ja, så slap man jo også for at sidde på skolebænken i en uge. For mit eget vedkommende tillige nye bekendtskaber.

Der er for mange unge, der ikke kommer i erhvervspraktik i 8. eller 9. klasse. De oplever ikke et rigtigt arbejdsliv. Det skal der laves om på. Erhvervspraktik i 9. er godt, bedre hvis det er 8. og 9., men allerbedst hvis erhvervspraktikken er både på 7., 8. og 9. årgang.

 De unge skal afprøve deres drømme holder drømmen? De skal prøve kræfter med arbejdslivet. Se en arbejdsplads. Prøve et eller flere job af. Alle unge skal ud i virkeligheden – inden de tager et valg om ungdomsuddannelsen, og dermed deres fremtid.

Jeg og socialdemokratiet vil arbejde for øget adgang eller endnu bedre obligatorisk erhvervspraktik i Nordfyns kommune. De unge skal have en motivation for at vælge erhvervsuddannelserne til, have en større motivation for at komme igennem ungdomsuddannelserne.

Socialdemokratiet er enige i målsætningen om at 90% af de unge i Nordfyns Kommune får gennemført en ungdomsuddannelse – gerne lokalt forankret.

Det lokale erhvervsliv skal sikres uddannet arbejdskraft – ikke bare om 2 år men også om 10, 20 år. Det er vigtigt for Nordfyn at erhvervslivet har den arbejdskraft de har brug for, så lokalsamfundene kan udvikles, ikke afvikles.

Socialdemokratisk kandidat til kommunalbestyrelsen                                                                                   
Bernt Nicolaysen
Stenløkken 3

 

 

 

Brian Lebæk

 

Jeg er indfødt nordfynbo, bor i Otterup og er gift med Tina, der er leder i ældreplejen i Odense. Vi har to voksne børn. Jonas der har læst Offentlig Administration og Katrine der er psykolog.
Jeg er udlært smed, men er i dag lokomotivfører hos DSB. Her er jeg også kørelærer og med til at uddanne nye kollegaer.

Jeg blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 2013, og brænder fortsat for at gøre Nordfyn til et endnu bedre sted at leve og bo – FOR ALLE !

Min vej ind i politik, gik gennem, at være formand for bestyrelsen i Børnehaven Kastanjegården og skolebestyrelsen på Otterup Skole. Det var spændende og udfordrende arbejde, at være med til at skabe bedre forhold for børn og unges udvikling, uddannelse og trivsel. Det gav mig interesse for at tage aktivt del i politik og derigennem søge indflydelse på den positive udvikling i hele kommunen.

Børn og unge har stadig min store interesse. Jeg arbejder fortsat for at skabe de bedste forhold, både for dem der har let ved tingene og dem som har det svært.

Jeg er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.
Her har jeg i alle årene arbejdet feg er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.or, at tage vare på natur og miljø og samtidig skabe en velfungerende infrastruktur med gode bæredygtige løsninger.

Natur, klima og miljø er heldigvis meget oppe i tiden, men det har hele tiden ligget mig meget på sinde, at vi skal passe på vores natur og omgivelser.

Handicaprådet er også et hjertebarn.
Her er jeg, sammen med søde og kompetente repræsentanter for organisationerne, med til at rådgive kommunen om forhold og beslutninger, så der skabes bedst mulige forhold for handicappede på Nordfyn.
Det er meget givende og jeg var i sidste periode næstformand.

Som medlem af Det Grønne Råd får jeg et nuanceret indblik i natur og miljø.
Her mødes Naturfredningsforening, landbrugsorganisationer og mange andre naturinteresser for at give input til kommunens natur, miljø og klimaindsatser.

Jeg er formand for Hegnssynet på Nordfyn
.
Hegnssynets arbejde er meget spændende og udfordrende, da vi møder mange forskellige uenigheder og konflikter. Vores mål er, at forlige parterne og det stiller af og til store krav til forståelse og tålmodighed.

Jeg er tillidsvalgt for Dansk Jernbaneforbund
.
Jeg formand for turudvalget og har været medlem af lokalgruppe-bestyrelse og repræsentant i LO Fyn.

Tidligere har jeg været valgt til bestyrelsen for Socialdemokratiet på Nordfyn og næstformand i Kredsbestyrelsen.

Mærkesager:

Plads til alle.
I Nordfyns Kommune skal der være plads til alle, og alle skal have så godt et liv, som muligt.
Nordfyn skal rumme både dem som ikke lige passer ind, og de helt ”almindelige”.

De svage
.
Som politikere skal vi sikre at kommunen støtter og hjælper de, der har det svært og har behov for hjælp.
Rammes man af livets hårdhed, skal man have den nødvendige hjælp til at komme godt videre.

De stærke

Vi skal sikre gode muligheder for dem med de gode ideer og gå på mod. De skal trives og sætte ting i gang, til gavn for os alle. Foreninger, ildsjæle og virksomheder, skal have gode udviklingsmuligheder.

Natur/Miljø.
At vi passer på naturen, er en forudsætning for at vi overhovedet er her i fremtiden, og burde være en selvfølge !
Vi skal bruge og nyde naturen, men det skal ALTID være på naturens betingelser.
Biodiversiteten skal bevares og udvikles, og der skal skabes flere sammenhængende naturområder, hvor dyre- og planteliv kan trives naturligt.
Hensynet til natur og miljø, skal tænkes ind i al kommunens aktivitet og planlægning.

At det vi siger, også er det vi gør !

Bedste hilsner

Brian Lebæk

Hvorfor er Helle Waagner socialdemokrat

Helle Waagner

Hvorfor er jeg socialdemokrat – En personlig historie

Jeg er født i en familie med en hjemmegående mor og en far, der arbejdede ved jernbanen. Senere blev han revisor, da jeg var seks år.

Vi boede i et dejligt blokkvarter i Randers. Kvarteret passede godt til mig, idet der var masser af liv på godt og ondt med alle mulige slags mennesker.

Da jeg var otte år blev min mor ”enlig mor” uden arbejde og penge. Jeg blev skilsmissebarn som socialt ikke var i høj status i 60érne. Min mor var gået ud af 7. kl. og havde ikke en uddannelse. Heldigvis havde min far og mor en fælles værdi, der handlede om at uddannelse var meget vigtigt og vejen frem. Og det mantra var i særdeleshed socialdemokratiets i den periode. Kvinder skulle på arbejdsmarkedet, der var brug for ekstra arbejdskraft.

Min mor kom først på fabrik, senere fik hun med de nye uddannelsesreformer mulighed for at tage en HK uddannelse som enlig mor med tre børn. Og der var i den grad brug for mig i min familie. Som storesøster kørte jeg eksempelvis i en længere periode som 8 årig mine brødre til børnehaven, og jeg havde en hel del huslige pligter.

Jeg mærkede vigtigheden af et solidarisk og stærkt fællesskab, hvor uddannelse var i fokus, som ”hovedvejen” til det gode liv. Heldigvis var jeg også vild med skolen, og jeg havde mange gode venner. Jeg elskede viden og mennesker, og jeg var nysgerrig! Så vejen var banet for, at jeg blev en glad og ofte en dygtig elev i folkeskolen, senere i gymnasiet, på læreruddannelsen og kandidatstudiet. Og det har bestemt været vigtigt for det gode liv for mig, som har ført til, at jeg har arbejdet med mennesker som lærer, dagplejeleder og som underviser på pædagog- og læreruddannelsen i mange år.

Som voksen og med børnene godt i vej, blev jeg politisk aktiv. Jeg var taknemmelig for det gode liv, som jeg havde. På det tidspunkt havde jeg energi og lyst til som politiker at være med til at bidrage til at videreudvikle vores dejlige Nordfyn både som levested for os borgere, men også med henblik på trække naturen i en mere bæredygtig retning. Og jeg er meget taknemmelig for, at mange borgere via deres stemme på mig til tre kommunalbestyrelsesvalg har gjort det muligt.

Frihed, lighed og solidaritet er hovedværdier for mig.

Derfor er jeg socialdemokrat.

 

 

Idrees Haider

Vejmand i Nordfyn kommune 

Bosat i Søndersø

Sammen med min kone Monica har jeg tre dejlige børn: Yousaf på 20, Zaki på 10 og Aliza på 5. Jeg kom til Danmark fra Pakistan i 2000, og siden 2003 har jeg været ansat i Vejvæsnet . I mit arbejde kommer jeg dagligt rundt i lokalsamfundet, hvor jeg møder mange borgere, dette giver mig et godt indblik i, hvad der foregår i Nordfyns Kommune. Jeg har været tillidsvalgt i syv år AMR/ TR. Mens jeg var AMR modtog vi priserne “Årets arbejdsplads 2013” og “Nordfyns kommune arbejdsplads”.

I min fritid er jeg aktivt medlem af forskellige foreninger, hvoraf jeg er formand for en af dem: ”Mangfoldighed på Nordfyn”, under denne forening har vi forskellige aktiviteter som “Dans og Dansk” og Søndersø Mangfoldig FC. ud over alt dette, deltager jeg i lokal samfundets aktiviteter.

“Din hverdag er min politik”

Jeg vil gerne arbejde for en klimavenlig og attraktiv kommune , ikke kun for borgerne men også for turister, en kommune med bedre og mere moderne infrastuktur. En kommune hvor ung såvel som ældre føler trykhed. Et velfungerende og effektivt offentligt system er vigtigt. 

I de sidste fire år har jeg varmet op i byrådet som 1. suppleant for A gruppen og er helt klar til byrådsperiode 2021-2025. Jeg håber på din stemme til kommunalvalget.

 

 

Thomas Myske Mrzyglod

Sammen med min familie bor jeg på Jægerlunden i Bredbjerg. Her har vi boet de sidste 9 år. Husstanden består af min hustru Camilla, som jeg har dannet par med i 16 år. Samt vores to børn Agnes på 6 og Astrid på 3. Min fritid bruger jeg gerne på en løbetur i området, samt forskelligt foreningsarbejde lige fra biavlsforeningen til Morud Lokalråd.

De seneste 23 år, har jeg været ansat i Forsvaret.

Jeg er god til at samarbejde på tværs af forskelligheder, samt til at opbygge stærke relationer.
Jeg er i stand til at møde mennesker i øjenhøjde og derved skabe stærke samarbejdsrelationer baseret på gensidig respekt og fortrolighed.
Qua min militære bagrund er jeg et udpræget strukturelt menneske, som besidder stærke analytiske evner.

Jeg arbejder målrettet og loyalt inden for de aftalte rammer. Der skal dog også være plads til lidt humor og et godt grin i dagligdagen.

Jeg har, siden min tidlige ungdom interesseret mig for politik.

Efter vi er flyttet til Nordfyn og har fået børn er mit politiske fokus flyttet fra primært landspolitik til lokalpolitik. Det især børn og unges forhold jeg har haft fokus på. Foreningslivet ligger også mit hjerte meget nært.

Det er min faste overbevisning, at god forhold for vores børn og unge samt et stærkt foreningsliv er med til at fastholde vores medmennesker og dermed livet i de mindre bysamfund.

 

 

 

Webmaster